Ngoài việc giáo dục định hướng, Jnew luôn chú trọng đến việc tăng cường thể chất cho cán bộ, nhân viên và các ứng viên tham gia các đợt phỏng vấn.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động giao lưu văn hóa – thể thao do Jnew phối hợp tổ chức: